Handlungsempfehlung

اطلاعات مخصوص بیماران

دانستن در مورد سپسیس برای همه مهم است! آنچه شما باید در مورد سپسیس بدانید.

سپسیس یک ناراحتی بسیار اضطراری است. تشخیص زودهنگام و درمان آن جان انسان ها
را نجات می دهد!

Download